Oferta educațională Ciclul III – Doctorat

AVIZ  DE  ADMITERE  LA  ŞCOALA  DOCTORALĂ  ASEM, 2023

În ASEM studiile universitare de doctorat se desfăşoară cu finanțare de la buget (în baza grantului obținut) și în bază de contract; la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi (3 ani) şi cu frecvenţă redusă (4 ani).

La concursul de admitere participă deţinători ai diplomei de master sau de studii superioare (eliberate conform programelor pre-Bologna), cu media generală nu mai mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9. Recunoaşterea actelor de studii efectuate în alte ţări decât Republica Moldova este de competenţa Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova.

Programe de doctorat:
 • Teorie și politici economice;
 • Economie mondială și REI;
 • Economie și management;
 • Marketing și logistică;
 • Finanțe;
 • Contabilitate și audit;
 • Statistică economică;
 • Sisteme informatice;
 • Geografie economică și socială.
Taxa de studii în bază de contract:
 • pentru cetățenii Republicii Moldova și  României 13.000 lei anual.
 • pentru cetățenii străini taxa este dublă.

Dosarul de înscriere: Pentru înscriere la doctorat candidatul prezintă dosarul de înscriere la concurs, după cum urmează:

 1. Fişa de înscriere.
 2. Actele de studii (licență și masterat), cu suplimentul la diplomă  de master (în original și copie)
 3. Referatul ştiinţific la tematica specialității alese (în volum de 7-10 pagini), sau copia lucrărilor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani (cel puţin 2) .
 4. Recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu sau extrasul din procesul-verbal al ședinței Consiliului Școlii masterale.
 5. Curriculum vitae Europass.
 6. Copia buletinului de identitate (pentru cetăţenii străini copia paşaportului).
 7. 3 fotografii 3×4.
 8. Chestionarul candidatului la studii superioare de doctorat
 9. Declarația pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar
 10. Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale.

Actele 1, 8, 9, 10 se completează la Școala doctorală. După finalizarea perioadei de înscriere specialitatea ştiinţifică şi forma de învăţământ nu pot fi modificate!
Pentru toate activităţile legate de admitere prezenţa fizică a candidatului este obligatorie.

Probele de admitere: Admiterea la doctorat se efectuează în baza următoarelor probe:

 1. Competenţa lingvistică la o limbă de circulaţie internaţională, apreciată cu calificativul admis sau respins.
 2. Examenul la specialitate sub forma susţinerii referatului ştiinţific în faţa potențialului conducător de doctorat, apreciat cu notă.

Termenul de înscriere: 01 septembrie 2021 – 15 octombrie 2021

Locația: Chișinău, Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, etajul 6, biroul 608

Date de contact: tel. 022-402-778, 079 073 067 e-mail: feuras@ase.md, Directorul Școlii doctorale Feuraș Eugenia, dr.hab., prof.univ.