Regulamentul de admitere – Ciclul II, Masterat

 • Dispozitii generale
 • Organizarea admiterii
 • Înscrierea la concurs
 • Desfășurarea concursului
 • Înmatricularea candidaţilor
 • Program de activitate
 • Descarcă Regulamentul
I. DISPOZIȚII GENERALE
 1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii la studii superioare de licență și studii superioare integrate pentru anul universitar 2022/2023, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 458 din 15 mai 2023 și a Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, în ASEM, aprobat la ședința Senatului ASEM proces-verbal nr. 10 din 20.04.2022.
 2. Admiterea în Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) se organizează numai la programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu, în baza ordinelor Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și a certificatelor de evaluare externă a calității eliberate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.
 3. Academia de Studii Economice din Moldova elaborează, și aplică metodologia proprie de organizare a admiterii; aprobată de senat, inclusiv criterii specifice pentru depunerea electronică a dosarului de participare la concursul de admitere la programele de studii superioare oferite.
 4. În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Academia de Studii Economice din Moldova organizează concursul de admitere la programele de master stabilite de către Senatul instituţiei, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei și Cercetării în limitele domeniilor generale de studiu, aprobate pentru ciclul I.
Programele de studii pentru Admiterea – 2023 în ASEM,
la ciclul II, Masterat
Domeniul de formare
la Ciclul I de unde
provine programul
de masterat
Denumirea programului
la ciclul II, masterat
Nr.
P.C.
(ECTS)
Forma de studii Limba de instruire
Economie Tranzacții internaționale și diplomație economică 120 cu frecv. Rom/Engl
Comerț exterior și activitate vamală 120 cu frecv. Rom
Actuariat și riscul în afaceri 120 cu frecv. Rom
Contabilitate Contabilitate și audit 120 cu frecv., f/red Rom/Rus
Contabilitate și serviciile electronice asociate 120 cu frecv. Rom/Rus
Finanțe Contabilitate Finanțe și contabilitatea firmei 120 cu frecv. Rom/Rus
Finanțe Finanțe publice și fiscalitate 120 cu frecv. Rom/Rus
Finanțe corporative și Asigurări 120 cu frecv. Rom/Rus
Finanțe și tehnologii informaționale (FinTEH) 120 cu frecv. Rom
Administrare bancară 120 cu frecv. Rom/Rus
Administrarea financiar-bancară 120 cu frecv. Engl
Business și administrare Administrarea afacerilor 120 cu frecv., f/red Rom/Rus
Digital Business Management 120 cu frecv. Rom
Managementul proiectelor 120 cu frecv. Rom
Managementul și dezvoltarea resurselor umane 120 cu frecv. Rom
Marketing și logistică Managementul marketingului 120 cu frecv. Rom/Rus
Logistică și Supply Chain Management 120 cu frecv. Rom
Merceologie și comerț Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului 120 cu frecv. Rom
Științe administrative Management în administrație publică 120 cu frecv., f/red Rom
Drept Drept financiar-fiscal și vamal 90 cu frecv. Rom
Dreptul afacerilor 90 cu frecv. Rom/Rus
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor Managementul informațional 120 cu frecv. Rom
Securitatea sistemelor informatice 90 cu frecv. Rom
Servicii hoteliere, turism și agrement Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului 120 cu frecv. Rom
  1. Durata studiilor superioare de master la învățământul cu frecvență este:
   • Pentru programele de 120 credite de studii – 2 ani;
   • Pentru programe de 90 credite de studii – 1,5 ani.
  2. Durata studiilor superioare de master la învățământul cu frecvență redusă este mai mare cu un semestru de studii în comparație cu durata studiilor la învățământul cu frecvență.
 1. Admiterea la studii superioare de masterat, ciclul II în Academia de Studii Economice din Moldova se realizează la master profesional, orientat spre consolidarea competenţelor profesionale într-un domeniu de formare profesională (sau mai multe) și care poate constitui o bază pentru cariera profesională, asigurând astfel continuarea studiilor de licență și accesul la piața forței de muncă.
 2. Academia de Studii Economice din Moldova aduce la cunoștința candidatilor metodologia proprie de admitere, prin afișarea pe pagina web instituțională a următoarelor informatii:
  • calendarul admiterii (sesiunea de bază și sesiunile suplimentare, perioada depunerii dosarului de concurs, probelor – dacă este cazul, datele prezentării documentelor în original, datele afișării rezultatelor intermediare și finale);
  • modalitatea de calcul a mediei generale de admitere;
  • repartizarea locurilor bugetare și cu taxă pe domenii de formare profesională, programe de studii, forme de învățământ, cotele-parți și limba de instruire;
  • condițiile și actele necesare pentru înscriere la concurs;
  • modalitatea de desfășurare a probelor de concurs (dacă este cazul);
  • facilitățile sau condiliile speciale;
  • taxa de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii;
  • taxele de studii;
  • alte informații utile candidaților.
 1. Admiterea la studii superioare de masterat în ASEM se efectuează atât la învățământul cu frecvență cât si cu frecvență redusă în bază de concurs, pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat și cu achitarea taxei pentru studii, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit.
 2. La învățământul cu frecvență redusă studiile sunt organizate doar cu achitarea taxei pentru studii.
 3. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la studii superioare de master concomitent la mai multe programe de studii din diverse domenii de formare profesională, dar vor fi înmatriculați la un singur program de master prin depunerea în original a actului de studii, și vor avea calitatea de student pe întreaga perioadă a prezenței în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susținerea tezei de master sau până la exmatriculare.
 4. La concursul de admitere la studii superioare de master – ciclul II pot participa cetățenii Republicii Moldova, deținători ai diplomei de studii superioare de licență sau ai unui act echivalent de studii recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor.
 5. Cetățenii Republicii Moldova pot beneficia o singură dată de dreptul de acces la studii superioare de master cu finanțare de la bugetul de stat. În acest sens, candidații la studii superioare de master anexează la dosarul de participare la concursul de admitere o declarație pe propria răspundere.
 6. Candidații care au absolvit un program de master sau un program de studii superioare integrate și optează pentru studii superioare de master cu finanțare din buget anexează la dosar o adeverință care confirmă sursa de finanțare a studiilor realizate, eliberată de instituția de învățământ superior pe care au absolvit-o.
 7. Candidați la comisie vor achita o taxă de înscriere în mărime de 150 lei.
 8. Tinerii rămași fără ocrotire părintească și cu grad de dizabilitate severă sau accentuată sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere.
III. ÎNSCRIEREA LA CONCURS
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele acte:
  1. cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senatul ASEM);
  2. actul de studii;
  3. suplimentul la Diplomă;
  4. 2 fotografii 3×4 cm (se prezintă doar cu actele în original);
  5. copia scanată a buletinului de identitate;
  6. pentru cei care au făcut studii de masterat, adeverința care confirmă sursa de finanțare a studiilor de masterat deja realizate, eliberată de instituția de învățământ superior pe care au absolvit-o.
 2. Înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face atât cu prezența fizică la ASEM, cât și prin depunerea electronică a dosarului de participare.
 3. În vederea depunerii dosarului în regim online:
  • pretendentul la studii accesează site-ul https://e-admitere.ase.md;
  • se selectează ciclul și forma de studii prin apăsarea butonului respectiv: „Depunerea cererea la Ciclul II, Masterat, învățământ cu frecvență la zi” sau „Depunerea cererea la Ciclul II, Masterat, învățământ cu frecvență redusă” (după caz);
  • se completează datele din formularul cererii: numele, prenumele, datele din buletin, date pentru contact (nr. telefon/email), adresa domiciliului, datele diplomei de absolvire a instituției;
  • se selectează programele de studii, pentru care optează candidatul în vederea participării la concurs (una, două sau trei, în ordinea preferinței), separat pentru locurile cu finanțare bugetară și pentru locurile în bază de contract, cu achitarea taxei;
  • în baza datelor completate în formular și p. 1.6 și p.2.6 din prezentul Regulament se formează lista actelor ce urmează a fi anexate la cerere. Încărcarea copiilor scanate a actelor anexate la cerere este obligatorie.
  • se selectează un login și parolă pentru crearea și accesul la „Cabinetul personal” al candidatului;
  • se trece verificarea antibot (Captcha), („Nu sunt un robot”);
  • se apasă butonul „Depune cererea”. Datele din formular sunt validate pe serverul ASEM. Dacă datele trec validarea, cererea se înregistrează. În caz contrar, erorile sunt semnalate, iar după corectarea acestora și testarea repetată antibot, se apasă butonul „Depune cererea”;
  • după finalizarea cu succes a procedurii de depunere a cererii și încărcării documentelor anexate, se va genera un mesaj prin care candidatul va fi informat că cererea este procesată reușit.

  În cazul apariției unor dificultăți în legătură cu depunerea dosarului în regim online, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail admitere@ase.md sau la numărul de telefon 060434344.

 4. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere sau actele anexate la cerere.
IV.  DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
 1. Concursul de admitere în ASEM la studiile superioare de masterat se organizează, în baza mediei generale din diploma de licență/master.
 2. Admiterea la locuri cu taxă de studii se efectuează în conformitate cu aceleași criterii ca și admiterea la locurile cu finanțare de la bugetul de stat.
 3. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii, se va face din rândul candidaților la admitere situați sub ultimul admis la locurile finanțate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs la solicitarea scrisă a candidatului (se va indica în cererea  de înscriere pentru participare la concurs)
 4. Concursul este organizat pe domenii de formare profesională/programe de studii de la ciclul I, licență din care provin programele de masterat, iar pretendenții la studii vor fi înmatriculați la programul de masterat pentru care au optat, în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs și în limita numărului de locuri cu finanțare bugetară prevăzute pentru toate programele de masterat care provin din domeniul respectiv de formare profesională la ciclul I, licență.
 5. Deținătorii diplomei de „Absolvent de onoare al ASEM”, promoția anului 2023, sunt înmatriculați la locurile cu finanțare bugetară în afara concursului în cazul solicitării unui program de masterat, care provine din domeniul de formare profesională la care și-au făcut studiile la ciclul I, licență.
 6. Înmatricularea în afara concursului la programele de studii superioare de master se stabilește, în limitele locurilor prevăzute de comanda de stat, pentru deținătorii diplomelor de studii superioare de licență cu media generală de minimum 9,01 (A) în cadrul aceluiași domeniu de formare profesională. În cazul în care mai mulți candidați înregistrează aceleași medii de concurs, prioritate se va acorda candidaților cu media mai mare la disciplinele fundamentale și de specialitate din domeniul de formare profesională prevăzute în minimul curricular inițial.
 7. Concursul de admitere și afișarea informației privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculați, cu indicarea mediilor de concurs, și, după caz, locurile neacoperite pe site-ul ASEM (www.ase.md), se vor organiza după cum urmează:

  Sesiunea 1 (de bază):

  • Depunerea dosarului de concurs – 17 iulie – 31 iulie 2023, (ultima zi până la ora 1700);
  • Afişarea rezultatelor intermediare – 01 august 2023, ora 1000;
  • Depunerea documentelor în original – 01 august – 04 august 2023;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 07 august 2023, ora 1000.

  Sesiunea 2

  • Depunerea dosarului de concurs – 07 august (începând cu ora 1000) – 11 august 2023 (online, ultima zi până la ora 1700);
  • Anunţarea rezultatelor intermediare – 12 august 2023, ora 1000;
  • Depunerea documentelor în original – 12 august (începând cu ora 1000) – 18 august 2023, conform programului de lucru: 0900 – 1700;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 19 august 2023, ora 1000.

  Sesiunea 3

  • Depunerea dosarului de concurs în original – 19 august – 25 august 2023 (conform programului de lucru: 0900 – 1700), blocul „A” de studii, ASEM, etajul III, bir. 304;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 26 august 2023, ora 1000 .

  NOTĂ: În perioada sesiunilor 1 și 2, Comisia de admitere va activa în zilele de sâmbătă, conform programului de lucru: 0900 – 1300;

 8. În cazul în care în urma concursului de admitere nu vor fi acoperite toate locurile din Planul de înmatriculare aprobat, va fi anunţat concurs repetat pentru locurile neacoperite.
V. ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR
 1. Grupele academice pe programe de masterat şi limbi de studii se vor forma cu un număr de cel puțin 20 de persoane. În cazul în care grupele nu se vor forma, persoanelor înmatriculate li se va propune înscrierea la un alt program de masterat.
 2. Înmatricularea cetățenilor străini la studii superioare de masterat (ciclul II), cu finanțare bugetară, se va realiza în temeiul ordinului Ministerului Educației și Cercetării, la recomandarea Academiei de Studii Economice, urmare organizării concursului de admitere.
 3. În cazul înscrierii la ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile ECTS la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimumul curricular iniţial necesar și este o precondiție obligatorie pentru înmatricularea la programul respectiv.
 4. Minimumul curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor superioare în alt domeniu de formare profesională la ciclul II poate fi obţinut în perioada studiilor superioare de licenţă prin unitățile de curs/module oferite de instituția de învățământ superior la libera alegere (în afara orarului de bază), precum și prin cursurile opționale oferite în programul de licență. Totodată, minimumul curricular iniţial poate fi acumulat, parţial sau integral, prin transferarea creditelor acumulate la unitățile de curs/modulele relevante programului de master solicitat în perioada studiilor superioare de licenţă.
 5. Prin excepție de la prevederile pct. 31, minimumul curricular iniţial poate fi acumulat și în perioada studiilor de master. În acest scop, pentru absolvenții programelor de licență din domenii de formare profesională diferite de domeniul solicitat la ciclul II, instituția de învățământ superior elaborează programe de studii superioare de master cu un semestru de studii suplimentar – 30 de credite de studii ECTS, organizat preliminar (cu taxă de studii), comparativ cu programele de master oferite absolvenților aceluiași domeniu de formare profesională.
 6. Metodologia de acumulare a minimumului curricular inițial, implicit forma de evaluare la finalizarea acestuia, este publicată pe pagina web oficială a instituţiei. Persoanele care nu au acumulat în perioada stabilită minimumul curricular de 30 de credite de studii transferabile își pierd calitatea de student și sunt exmatriculați.
 7. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de master şi înmatricularea candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordin al rectorului ASEM.
 8. Studenții ciclului II – studii superioare de master, înmatriculați la studii cu finanțare bugetară și la locuri cu taxă de studii, încheie cu ASEM un contract de studii, care reglementează raporturile studentului cu ASEM sub  aspect academic, financiar, social și alte aspecte specifice. Contractul de studii prevede obiectul contractului, drepturile și obligațiile părților, taxa pentru întregul ciclu de studii, precum și alte reglementări conform legislației.
 9. Nesemnarea contractului în termen de o lună de la începerea anului universitar determină pierderea dreptului câștigat prin concursul de admitere. Pe parcursul școlarizării, dacă se modifică condițiile contractuale, se încheie acte adiționale.
 10. Candidații cetățeni străini vor fi înmatriculați după încheierea contractelor pentru întreaga perioadă de școlarizare. Nesemnarea contractului în termenele stabilite de Senatul ASEM determină pierderea dreptului obținut prin concursul de admitere. Pe parcursul școlarizării, dacă se modifică condițiile contractuale, se vor încheia acte adiționale.
Comisia de admitere va activa:

În perioada 24 iulie – 26 august 2023 în blocul „A” de studii al A.S.E.M, et. I, Aula
pe adresa:
str. MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI, 61

în intervalul de timp 0900 – 1700

Telefoane de contact:

Anticamera rectorului: – (022) 22-41-28, (022)  40-27-09
Secția Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității: – (022) 40-29-00
Comisia de admitere: – (022) 22-27-32, 060434344
Adresa de e-mail: admitere@ase.md
Facebook: https://www.facebook.com/groups/755464458425281