Acte necesare

Dosarul de admitere la concurs va conține următoarele acte:
 • buletinul de identitate (pașaport);
 • cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senatul ASEM);
 • actul de studii, cu anexa respectivă (absolvenții liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, depun certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 • diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane și internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc. organizate de Ministerul Educației și Cercetării sau de ministerele de resort;
 • 2 fotografii 3×4 cm (se prezintă doar cu actele în original);
 • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru tinerii rămași fără ocrotire părintească;
 • certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
 • confirmarea apartenenței la familii de romi;
 • copia certificatului de naștere al candidatului la studii – reprezentant ai diasporei moldovenești de peste hotare sau al unuia dintre părinți, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova);
 • livretul militar pentru candidații care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova