Regulamentul de admitere – Ciclul I, Licență

 • Dispozitii generale
 • Înscrierea la concurs
 • Desfășurarea concursului
 • Comisia de examinare
  a contestărilor
 • Înmatricularea candidaţilor
 • Dispoziţii finale
 • Descarcă Regulamentul
 1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii la ciclul I–studii superioare de licență pentru anul universitar  2023 – 2024, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 458 din 15 mai 2023 și scrisorii Ministerului Educației și Cercetării nr. 04/1-09/2612 din 21 iunie 2023.
 2. Admiterea în Academia de Studii Economice din Moldova, la învățământul cu frecvență și învățământul cu frecvență redusă, se efectuează în bază de concurs.
 3. Concursul de admitere se organizează pe domenii de formare profesională, programe de studii la ciclul I, studii superioare de licență. Oferta educațională este prezentată  în funcție de forma de învățământ, baza înmatriculării (diploma de bacalaureat sau diploma de studii profesionale) și sursa de finanțare (buget, taxă)
 4. Domeniile de formare profesională, programele de studii la ciclul I, Licență, la care se organizează admiterea, forma de studii și limba de instruire sunt prezentate în tabelul de mai jos..
Domeniile de formare profesională, programele de studii, formele de învățământ și limba de instruire pentru Admiterea – 2023 în Academia de Studii Economice din Moldova, la ciclul I, Licență
Codul Domenii de formare profesională,
programe de studii,
(ciclul I, licenţă – 3 (4))
Limba
de instruire
Forma de
învățământ
0400.1 Administrație publică rom cu frecv., f/red
0410.1 Economie generală rom/rus cu frecv., f/red
0410.2 Economie mondială și relații economice internaționale rom-eng
rom-fr
rom
cu frecvență
cu frecvență
cu frecv., f/red
0410.3 Econometrie și statistică economică rom dual cu frecv., cu frecv.
0410.4 Cibernetică și informatică economică rom/rus cu frecv., f/red
0411.1 Contabilitate rom/rus cu frecv., f/red
0412.1 Finanțe și bănci rom-eng
rom/rus
cu frecvență
cu frecv., f/red
0413.1 Business și administrare rom
rom/rus
rom-eng
dual cu frecv.
cu frecv., f/red
cu frecvență
0413.2 Managementul resurselor umane rom cu frecv.
0413.3 Achiziții rom cu frecvență
0414.1 Marketing și logistică rom/rus cu frecv., f/red
0419.1 Merceologie și comerț rom/rus cu frecv., f/red
0421.1 Drept rom/rus cu frecv., f/red
0613.1 Tehnologia informației rom/rus cu frecv., f/red
0613.5 Informatica aplicată rom/rus
rom/rus
dual cu frecv.
cu frecv., f/red
0721.1 Tehnologia și managementul alimentației publice rom/rus cu frecv., f/red
1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement rom-eng
rom-fr
rom/rus
cu frecvență
cu frecvență
cu frecv., f/red
 1. Cota-parte pentru înmatricularea la ciclul I, studii superioare de licență, învățământul cu frecvență, se stabilește după cum urmează:
  • 90  la sută – pentru deținătorii diplomelor de bacalaureat;
  • 10 la sută – pentru deținătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu).

  La învățământul cu frecvență redusă, se va organiza un concurs comun pentru deținătorii:

  • Diplomelor de bacalaureat;
  • Diplomelor de studii profesionale (colegii);
  • Diplomelor de studii superioare.
 2. Se stabilește cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare program de studii/domeniu de formare profesională), prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru:
  • persoanele rămase fără ocrotire părintească;
  • persoanele cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
  • persoanele cu ambii părinți cu grad de dizabilitate;
  • persoanele din familiile cu trei și mai mulți copii, aflați la întreținere;
  • persoanele care au la întreținere trei și mai mulți copii sau au copil/ii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat;
  • persoanele ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; militarii – participanți la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
  • absolvenții din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova;
  • persoanele din familiile de romi;
  • tinerii care au efectuat serviciul militar în termen, în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova.
 3. Înscrierea la cota stabilită în pct. 1.6 se efectuează la solicitarea candidaților. Candidații din categoriile enumerate la pct. 1.6 vor participa, concomitent, la concursul general de admitere, inclusiv la locurile cu taxă de studii.
 4. Candidaţii pot opta, inclusiv după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire decât cea din instituția preuniversitară pe care au absolvit-o, faptul respectiv fiind consemnat în cererea de înscriere la concursul de admitere.
 5. La învățământul cu frecvență redusă studiile se efectuează numai cu achitarea taxei de studii la toate domeniile de formare profesională, programe de studii.
 6. Înmatricularea în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii la toate programele de studii, învățământul cu frecvență și cu frecvență redusă, se va efectua după aceleași criterii ca și admiterea la locurile cu finanțare bugetară.
 7. Durata studiilor pentru ciclul I (studii superioare de licență):
  a. învățământul cu frecvență:
  • La domeniile de formare profesională, programe de studii: „Business și administrare”, „Marketing și Logistică”, „Merceologie și Comerț”, „Servicii Hoteliere, Turism și Agrement”, „Achiziții”, „Economie generală”, „Administrație publică”, „Managementul Resurselor Umane”, „Economie mondială și Relații  Economice Internaționale”, „Finanțe și Bănci”, „Contabilitate”, „Econometrie și Statistică Economică”, „Cibernetică și Informatică Economică”, „Informatică Aplicată”,  – 3 ani.
  • La domeniile de formare profesională, programe de studii: „Drept”, „Tehnologia și Managementul Alimentației Publice”, „Tehnologia Informației” – 4 ani.
  • Deținătorii atestatelor de studii medii de cultură generală eliberate de către instituțiile de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, înmatriculați la orice program de studii, realizează un an compensator, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

  b. învățământul cu frecvență redusă:

  • Durata studiilor la învățământul cu frecvență redusă este mai mare cu un an decât la învățământul cu frecvență.
  • Pentru deținătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu) și a diplomelor de studii superioare universitare/de licență, care solicită domeniul corespunzător profilului specialității studiate în colegiu/universitate vor fi formate grupe academice cu durata studiilor cu un an mai mică la următoarele programe de studii:
  • durata studiilor 3 ani – „Business și administrare”, „Marketing și logistică”, „Servicii Hoteliere, Turism și Agrement”, „Merceologie și Comerț”, „Finanțe și Bănci”, „Contabilitate”;
  • durata studiilor 4 ani – „Tehnologia și Managementul Alimentației Publice”, „Tehnologia informației”.
 8. Grupele academice la toate programele de studii/domeniile de formare profesională și formele de învățământ se formează cu un număr de cel puțin 20 persoane. Formarea grupelor academice  cu un număr mai mic de persoane este posibil doar prin Decizia Senatului. În caz contrar, candidaților li se va propune înscrierea la un alt program de studii/domeniu de formare profesională, la alegere.
 9. Candidații la concurs vor achita o taxă de înscriere în mărime de 150 lei. Persoanele rămase fără ocrotire părintească și cu grad de dizabilitate severă sau accentuată sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere.
ÎNSCRIEREA LA CONCURS
  1. La concursul de admitere se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova, deținători ai diplomei de bacalaureat, diplomei de studii profesionale (colegiu), diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licență, atestatului de studii medii de cultură generală (pentru pretendenții la studii din localitățile de est ale Republicii Moldova) sau a unui act echivalent de studii, recunoscute de către structuri abilitate, pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
  2. Cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați, inclusiv pe bază de contract cu taxă de studii. Candidații respectivi, care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator în ASEM, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat la finele anului respectiv, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la examenul național de bacalaureat, aprobat prin Ordinul MEC nr.47/2018.
  3. Reprezentanții diasporei moldovenești și cetățenii Republicii Moldova din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender, absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic, nivelurile 4 și 5 ISCED( Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1167/2018), participă la concursul de admitere pe locurile planificate pentru deținătorii diplomelor de studii profesionale.
  4. Reprezentanții diasporei moldovenești, deținători ai atestatelor de absolvire a învățământului general, pot participa la concursul de admitere la studii superioare de licență, în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare cu finanțare de la buget sau la locurile cu taxă de studii.
  5. Țara de origine (Republica Moldova) ale  reprezentanților diasporei moldovenești se stabilește în baza buletinului, certificatului de naștere al candidatului la studii sau în baza documentelor confirmative al unuia dintre părinți/bunei. Candidații care nu dispun de acte de identitate emise de autoritățile Republicii Moldova, sunt admiși pentru participare la concursul de admitere în baza certificatului de naștere, însoțit de un alt document cu fotografie. Aceste persoane, fiind înmatriculate la studii în ASEM își vor perfecta buletinele de identitate la Serviciile de eliberare acte de identitate sau Centrele multifuncționale din cadrul Agenției Servicii Publice, în termen până la 31 august 2023.
  6. Cetățenii Republicii Moldova, titulari ai actelor de studii obținute în sistemul național de învățământ până la aprobarea Cadrului Național al Calificărilor prin Hotărârea Guvernului nr. 1016/2017, pot participa la concursul de admitere, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 a Hotărârii de Guvern nr.1167/2018 și Metodologiei de stabilire a corespondenței, nivelului de formare a calificărilor obținute până la aprobarea CNCRM prin Ordinul MECC nr. 1703/2019, în limita planurilor de înmatriculare, pe locurile cu finanțare de la buget sau cu taxă de studii.
  7. Cetățenii străini și apatrizi, titulari ai dreptului de ședere permanentă în Republica Moldova, pot participa la concursul de admitere la studii superioare de licență, în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare, pe locurile cu finanțare de la buget sau cu taxă de studii. (conform prevedrilor pct.5 din Regulamentul cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504 din 04 iulie 2017)
  8. Cetățenii străini pot fi înscriși la studii superioare de licență cu finanțare bugetară în baza protocoalelor de colaborare în domeniul învățământului între Republica Moldova și țările din care provin, în conformitate cu Regulamentul cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504 din 04 iulie 2017, și a prevederilor tratatelor internaționale.
  9. Cetățenii străini și alolingvi care optează pentru programe de studii cu predare in limba română au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române prin acte de studii, certificate etc.
  10. Cetățenii străini, înmatriculați în ciclul I, studii superioare de licență, în baza actelor de studii medii de cultură generală sau echivalentelor acestora, care nu cunosc limba de instruire în ASEM, vor urma un an de studii compensator pentru studierea limbii române sau a altei limbi de instruire, fără susținerea ulterioară a examenului de bacalaureat.
  11. Înscrierea la concursul de admitere a titularilor actelor de studii obținute în instituțiile de învățământ din statele semnatare ale Convenției de la Lisabona, se va realiza urmare a recunoașterii și echivalării actelor de studii de către ASEM, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 193/2020 cu privire la organizarea procesului de recunoaștere și echivalare a actelor de studii obținute în străinătate pentru admitere la studii în învățământul superior.
  12. Înscrierea la concursul de admitere a titularilor actelor de studii obținute în instituțiile de învățământ din alte state decât cele semnatare ale Convenției de la Lisabona, se va realiza urmare a recunoașterii și echivalării actelor de studii de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
  13. Cetățenii străini domiciliați în alte state, cu excepția persoanelor înmatriculate în baza protocoalelor de colaborare, care au promovat concursul de admitere, pot fi înmatriculați numai pe locurile cu taxă de studii, în mărimea stabilită de către ASEM, conform legislației în vigoare.
  14. Deținătorii diplomelor de studii superioare participă la concursul de admitere pe locurile planificate pentru deținătorii diplomelor de studii profesionale.
  15. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ASEM la una, două sau trei domenii de formare profesională, programe de studii, dar pot fi înmatriculați la o un singur program de studii.
  16. Dosarul de concurs va conține următoarele acte:
   • buletinul de identitate (pașaport);
   • cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senatul ASEM);
   • actul de studii, cu anexa respectivă (absolvenții liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, depun certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
   • diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile (olimpiade) republicane și internaționale, organizate de Ministerul Educației și Cercetării sau de ministerele de resort;
   • 2 fotografii 3×4 cm (se prezintă doar cu actele în original);
   • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru tinerii rămași fără ocrotire părintească;
   • certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
   • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
   • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii aflați la întreținere);
   • confirmarea apartenenței la familii de romi;
   • copia certificatului de naștere al candidatului la studii – reprezentant ai diasporei moldovenești de peste hotare sau al unuia dintre părinți, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova).
  17. Înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face atât cu prezența fizică la ASEM, cât și prin depunerea electronică a dosarului de participare.
  18. Depunerea în original a actelor pentru înmatricularea la programul de studii ales se poate face atât în prima perioada de depunere a dosarului de concurs, cât și după afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, în termenul de depunere, stabilit de ASEM.
  19. Neprezentarea actelor în original, din vina candidatului admis, în termenul stabilit de ASEM duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere.
  20. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe baza de procură.
  21. În vederea depunerii dosarului în regim online:
   • pretendentul la studii accesează site-ul https://e-admitere.ase.md;
   • se selectează ciclul și forma de studii prin apăsarea butonului respectiv: „Ciclul I, Licență învățământ cu frecvență” sau „Ciclul I, Licență învățământ cu frecvență redusă” (după caz);
   • se completează datele din formularul cererii: numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, date pentru contact (nr. telefon/e-mail), adresa domiciliului, datele diplomei de absolvire a instituției;
   • se selectează categoria specială pentru înscrierea la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară (la solicitarea candidaților);
   • se selectează programul de studii pentru care optează candidatul în vederea participării la concurs (una, două sau trei, în ordinea preferinței), separat pentru locurile cu finanțare bugetară și pentru locurile în bază de contract, cu achitarea taxei;
   • în baza datelor completate în formular și a p.1.6 și p.2.15 din prezentul Regulament se formează lista actelor ce urmează a fi anexate la cerere, inclusiv cele care confirmă categoria specială (înscrierea la cota de 15%). Încărcarea copiilor scanate a actelor anexate la cerere este obligatorie.
   • se selectează un login și parolă pentru crearea și accesarea la „Cabinetul personal” al candidatului;
   • se trece verificarea antibot (Captcha), („Nu sunt un robot”);
   • se apasă butonul „Depune cererea”. Datele din formular sunt validate pe serverul ASEM. Dacă datele trec validarea, cererea se înregistrează. În caz contrar, erorile sunt semnalate, iar după corectarea acestora și testarea repetată antibot, se apasă butonul „Depune cererea”;
   • după finalizarea cu succes a procedurii de depunere a cererii și încărcării documentelor anexate, se va genera un mesaj prin care candidatul va fi informat că cererea este procesată reușit.

În cazul apariției unor dificultăți în legătură cu depunerea dosarului în regim online, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail admitere@ase.md sau la numărul de telefon 060434344.

 1. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidații nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere sau actele anexate la cerere.
Desfășurarea concursului
 1. În conformitate cu decizia Senatului ASEM, proces – verbal nr. 13 din 28.06.2023:
  • Concursul de admitere pentru deținătorii diplomei de bacalaureat se va efectua în baza mediei de concurs, calculate conform formulei:

   MC = 0,2*MEA + 0,8*MAS, unde

   MC – media de concurs;
   MEA – media examenului de absolvire;
   MAS – media generală pe anii de studii.

  • Concursul de admitere pentru deținătorii diplomei de studii medii profesionale (colegiu) se va efectua în baza mediei generale.
  • Concursul de admitere pentru deținătorii diplomei de licență se va efectua în baza mediei generale de licență din actul de studii.
  • Concursul de admitere pentru absolvenții instituțiilor din localitățile de est ale Republicii Moldova, care participă la concurs în baza atestatului de studii medii complete, se va efectua în baza mediei aritmetice simple a notelor din atestatul de studii medii complete.
  • Deținătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu) și de studii superioare de licență participă la concursul de admitere la locurile planificate pentru deținătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu).
 2. Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.
COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTĂRILOR
 1. Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun cu prezența fizică sau online de către candidați, în decurs de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor intermediare sau finale pe pagina web a instituției (www.ase.md) pe adresa de e-mail admitere@ase.md.
 2. Comisia de contestaţie este aprobată prin ordinul rectorului și activează din momentul începerii sesiunii de admitere şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi.
ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR
 1. Locurile cu finanțare bugetară (cu excepția celor destinate tinerilor orfani și rămași fără ocrotire părintească și persoanelor cu dizabilitate severă și accentuată) sunt ocupate doar pentru primul an de studii. Pentru anii următori de studii locurile cu finanțare bugetară vor fi ocupate în dependență de rezultatele la studii obținute în ASEM.
 2. Rezultatele intermediare și finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia de admitere a ASEM. În listele nominale candidații sunt trecuți în ordine descrescătoare a mediei de concurs.
 3. Se stabilește înmatricularea în afara concursului la programul de studii/domeniul de formare profesională pentru care optează candidatul, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de absolvenți:
  1. candidații care au obținut performanțe la concursuri internaționale sau naționale (premii de gradul I – III), conform domeniului de formare profesională solicitat, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sau de o instituție internațională abilitată în domeniu;
  2. deținătorii premiului de gradul I, obținut la olimpiadele organizate de ASEM, la disciplinele școlare incluse în Planul-cadru pentru învățământul general;
  3. premianții concursului republican „Cel mai bun elev inovator”, cu condiția că optează pentru programul de studii corespunzător disciplinei la care au fost premiați, la disciplinele școlare incluse în Planul-cadru pentru învățământul general din ultimii 3 ani.
 4. Înmatricularea (la învățământ cu frecvență și la învățământ cu frecvență redusă) se face în ordine descrescătoare a mediei de concurs ale candidaților în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare domeniu de formare profesională, programe de studii optat, formă de învățământ, categorie de candidați și sursă de finanțare.
 5. Prioritate la înmatriculare la cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare domeniu de formare profesională, programe de studii și formă de învățământ, conform cotei de admitere), prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, se dă candidaților rămași fără îngrijire părintească, precum și candidaților cu grad de dezabilitate sever sau accentuat. Înmatricularea la locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordine descrescătoare a mediilor de concurs ale candidaților conform ordinii aranjării lor în punctul 1.6 al prezentului Regulament.
 6. În cazul în care mai mulți candidați înregistrează aceleași medii de concurs, vor avea prioritate:
  1. candidații participanți la olimpiade, concursuri, expoziții, conferințe etc., naționale sau internaționale;
  2. deținătorii diplomei de bacalaureat din anul admiterii;
  3. candidații participanți la concurs pentru cota de 15% din numărul total de locuri;
  4. candidații din localitățile rurale;
  5. persoanele care practică activități de voluntariat în conformitate cu Legea nr. 121 din 18.06.2010.
 7. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii se va face din rândul candidaților la admitere situați sub ultimul admis la locurile finanțate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaților.
 8. Concursul de admitere și afișarea informației privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculați, cu indicarea mediilor de concurs, și, după caz, locurile neacoperite pe site-ul ASEM (www.ase.md), se vor organiza după cum urmează:

  Sesiunea 1 (de bază):

  • Depunerea dosarului de concurs – 24 iulie – 31 iulie 2023, (ultima zi până la ora 1700);
  • Afişarea rezultatelor intermediare – 01 august 2023, ora 1000;
  • Depunerea documentelor în original – 02 august – 04 august 2023;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 07 august 2023, ora 1000.

  Sesiunea 2

  • Depunerea dosarului de concurs – 07 august (începând cu ora 1000) – 11 august 2023 (online, ultima zi până la ora 1700);
  • Anunţarea rezultatelor intermediare – 12 august 2023, ora 1000;
  • Depunerea documentelor în original – 12 august (începând cu ora 1000) – 18 august 2023, conform programului de lucru: 0900 – 1700;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) –  19 august 2023, ora 1000.

  Sesiunea 3

  • Depunerea dosarului de concurs în original – 19 august – 25 august 2023 (conform programului de lucru: 0900 – 1700), blocul „A” de studii, ASEM, etajul III, bir. 304;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) –  26 august 2023, ora 1000 .

  NOTĂ: În perioada sesiunilor 1 și 2, Comisia de admitere va activa în zilele de sâmbătă, conform programului de lucru: 0900 – 1300;

 9. În cazul în care în urma concursului de admitere nu vor fi acoperite toate locurile din Planul de înmatriculare aprobat, va fi anunţat concurs repetat pentru locurile neacoperite.
 10. Candidații admiși la studii cu finanțare bugetară vor încheia cu ASEM un Contract de studii elaborat în baza Regulamentului-cadru cu privire la modul și condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățământ superior de stat din Republica Moldova (ordinul ministerului nr.748 din 12.07.2013).
 11. Candidații declarați admiși sunt înmatriculați la anul întâi de studii în baza deciziei Comisiei de admitere, validată prin ordinul rectorului A.S.E.M.
 12. Candidații declarați admiși, care nu se prezintă în instituția de învățământ timp de cel mult zece zile de la începutul anului de studii şi care nu prezintă acte de justificare în acest termen, sunt exmatriculați.
  Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculați următorii candidați din lista de admitere.
 13. Reclamațiile cu privire la organizarea şi desfășurarea admiterii precum şi la înmatricularea candidaților, sunt soluționate de Comisia de admitere a ASEM, Comisia Republicană de Admitere, MECC, în termen de 10 zile de la data afișării rezultatelor.
DISPOZIȚII FINALE
 1. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum urmează:
  • notele de “3”, “4” şi “5” se vor echivala, respectiv, cu “5,5”, “7,5” şi “9,5”;
Comisia de admitere va activa:

În perioada 17 iulie – 26 august 2023 în blocul „A” de studii al ASEM, et. I, Aula, pe adresa:
str. MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI, 61,

în intervalul de timp 0900 – 1700

Telefoane de contact:

Anticamera rectorului:  (022) 22-41-28, (022)  40-27-09
Secția Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității:  (022) 40-29-00
Comisia de admitere:  (022) 22-27-32, 060434344
Adresa de e-mail: admitere@ase.md
Facebook: https://www.facebook.com/groups/755464458425281