Regulamentul de admitere – Ciclul I, Licență

 • Dispozitii generale
 • Înscrierea la concurs
 • Desfășurarea concursului
 • Comisia de examinare
  a contestărilor
 • Înmatricularea candidaţilor
 • Dispoziţii finale
 • Descarcă Regulamentul
DISPOZIȚII GENERALE
 1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii la ciclul I–studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2021 – 2022, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr. 641 din 31 mai 2021 și ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr. 770 din 23 iunie 2021.
 2. Admiterea în Academia de Studii Economice din Moldova, la învăţământul cu frecvenţa şi învăţământul cu frecvenţă redusă, se efectuează în bază de concurs.
 3. Concursul de admitere se organizează pe domenii de formare profesională, specialităţi /programe de studii la ciclul I, studii superioare de licenţă în funcţie de forma de învăţământ, baza înmatriculării (diploma de bacalaureat sau diploma de studii profesionale) şi sursa de finanţare (buget, taxă).
 4. Domeniile de formare profesională, specialităţile /programele de studii la ciclul I, Licenţă, la care se organizează admiterea, forma de studii şi limba de instruire, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
 5. Cota-parte pentru înmatricularea la ciclul I, studii superioare de licenţă, învățământul cu frecvenţa, se stabileşte după cum urmează:
  • 90 la sută – pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat;
  • 10 la sută – pentru deţinătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu).

  La învățământul cu frecvenţă redusă, se va organiza un concurs comun pentru deţinătorii:

  • Diplomelor de bacalaureat;
  • Diplomelor de studii profesionale (colegii)
  • Diplomelor de studii superioare
 6. Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională), prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru:
  • tinerii rămaşi fără ocrotire părintească;
  • tinerii cu grad de dizabilitate severă sau accentuat, care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă ;
  • tinerii cu ambii părinţi cu grad de dizabilitate;
  • tinerii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii – participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
  • tinerii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
  • absolvenţii din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
  • tinerii din familiile de romi;
  • tinerii care au efectuat serviciul militar în termen, în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova.
 7. Înscrierea la cota stabilită în pct. 1.6 se efectuează la solicitarea candidaţilor. Candidaţii din categoriile enumerate la pct. 1.6 vor participa, concomitent, la concursul general de admitere.
 8. Candidaţii pot opta, inclusiv după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire decât cea din instituţia preuniversitară pe care au absolvit-o, faptul respectiv fiind consemnat în cererea de înscriere la concursul de admitere.

 

Domeniile de formare profesională, specialităţile /programele de studii, formele de învățământ şi limba de instruire pentru
Admiterea – 2021 în Academia de Studii Economice din Moldova,
la ciclul I, Licenţă

Codul Domenii de formare profesională,
specialităţi /programe de studii,
(ciclul I, licenţă – 3 (4))
Limba
de instruire
Forma de
învățământ
0413.1 Business și administrare rom/rus
rom-eng
cu frecv., f/red
cu frecvență
0414.1 Marketing și logistică rom/rus cu frecv., f/red
0419.1 Merceologie și comerț rom/rus cu frecv., f/red
1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement rom-eng
rom-fr
rom
rus
cu frecvență
cu frecvență
cu frecv., f/red
cu frecv., f/red
0721.1 Tehnologia și managementul alimentației publice rom/rus cu frecv., f/red
0413.3 Achiziții rom cu frecvență
0410.1 Economie generală rom/rus cu frecv., f/red
0421.1 Drept rom/rus cu frecv., f/red
0400.1 Administrație public rom cu frecv., f/red
0319.1 Asistența socială rom cu frecv., f/red
0413.2 Managementul resurselor umane rom cu frecv., f/red
0410.2 Economie mondială și relații economice internaționale rom-eng
rom-fr
rom
rus
cu frecvență
cu frecvență
cu frecv., f/red
f/red.
0412.1 Finanțe și bănci rom/rus
rom-eng
cu frecv., f/red
cu frecvență
0411.1 Contabilitate rom/rus cu frecv., f/red
0410.3 Econometrie și statistică economică rom cu frecv., f/red
0410.4 Cibernetică și informatică economică rom/rus cu frecv., f/red
0613.5 Informatica aplicată rom/rus cu frecv., f/red
0613.1 Tehnologia informației rom/rus cu frecv., f/red
0613.3 Securitate informațională rom/rus cu frecvență
 1. La învăţământul cu frecvenţă redusă studiile se efectuează numai în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii la toate domeniile de formare profesională, specialităţi /programe de studii.
 2. Înmatricularea în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii la toate specialităţile, învăţământul cu frecvenţa şi cu frecvenţă redusă, se va efectua după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.
 3. Durata studiilor pentru ciclul I (studii superioare de licenţă):
  a. învăţământul cu frecvenţă:

   

  • La domeniile de formare profesională, specialităţi/programe de studii: „Business şi administrare”, „Marketing şi logistică”, „Merceologie şi comerţ”, „Servicii hoteliere, turism și agrement”, „Achiziţii”, „Economie generală”, „Administraţie publică”, „Asistenţă socială”, „Managementul resurselor umane”, „Economie mondială şi Relaţii Economice Internaţionale”, „Finanţe şi bănci”, „Contabilitate”, „Econometrie și statistică economică”, „Cibernetică şi informatică economică”, „Informatică aplicată”,3 ani.
  • La domeniile de formare profesională, specialităţi/programe de studii: „Drept”, „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, „Tehnologia informaţiei” şi „Securitate informaţională” – 4 ani.
  • Deţinătorii atestatelor de studii medii de cultură generală eliberate de către instituţiile de învăţământ din localităţile de est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, înmatriculaţi la orice specialitate, realizează un an compensator, cu susţinerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

  b. învăţământul cu frecvenţă redusă:

  • Durata studiilor la învățământul cu frecvenţă redusă este mai mare cu un an decât la învăţământul cu frecvenţă.
  • Pentru deținătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu) și a diplomelor de studii superioare universitare/de licență, care solicită domeniul corespunzător profilului specialității studiate în colegiu/universitate vor fi formate grupe academice cu durata studiilor cu un an mai mică la următoarele specialități:
  • durata studiilor 3 ani
   „Business și administrare”, „Marketing și logistică”, „Servicii hoteliere, turism și agrement”, „Merceologie și comerț”, „Finanțe și bănci”, „Contabilitate”;
  • durata studiilor 4 ani
   „Tehnologia și managementul alimentației publice”, „Tehnologia informației”.
 4. Grupele academice la toate specialităţile/domeniile de formare profesională şi formele de învăţământ se formează cu un număr de cel puţin 20 persoane. În caz contrar, candidaţilor li se va propune înmatricularea la o altă specialitate/domeniu de formare profesională, la alegere.
 5. În baza deciziei Senatului ASEM, candidații la concurs, care vor depune actele în original în perioada de depunere a actelor în sesiunea de bază, tinerii rămași fără ocrotire părintească și cu grad de dizabilitate severă sau accentuată sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere. Ceilalți candidați la comisie vor achita o taxă de înscriere în mărime de 50 lei.
ÎNSCRIEREA LA CONCURS
 1. La concursul de admitere se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de bacalaureat sau a unui act de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structuri abilitate, pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, diplomei de studii profesionale (colegiu) sau a unui act de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structuri abilitate, pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licenţă sau ai actului echivalent de studii, atestatului de studii medii de cultură generală (pentru pretendenţii la studii din localităţile de est ale Republicii Moldova). Deținătorii diplomelor de studii profesionale, absolvenți ai programelor de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară din anul 2021, obținute urmare a promovării, obligatoriu, a examenelor de bacalaureat profesional (C.E., art. 63, alin (6)).
 2. Cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați, inclusiv pe bază de contract cu taxă de studii. Candidații respectivi, care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator în ASEM, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.
 3. Reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare pot participa la concursul de admitere la studii superioare de licență, în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare cu finanțare de la buget sau la locurile cu taxă de studii.
  Țara de origine (Republica Moldova) a acestor persoane se stabilește în baza copiei certificatului de naștere al candidatului la studii sau al unuia dintre părinți.
 4. Cetățenii Republicii Moldova, titulari ai actelor de studii obținute în sistemul național de învățământ până la aprobarea Cadrului Național al Calificărilor prin Hotărârea Guvernului nr. 1016/2017, pot participa la concursul de admitere, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 a Hotărârii de Guvern menționate și Metodologiei de stabilire a corespondenței, nivelului de formare a calificărilor obținute până la aprobarea CNCRM prin Ordinul MECC nr. 1703/2019, în limita planurilor de înmatriculare, pe locurilr cu finanțare de la buget sau cu taxă de studii.
 5. Cetățenii străini și apatrizi, titulari ai dreptului de ședere permanentă în Republica Moldova, pot participa la concursul de admitere la studii superioare de licență, în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare, pe locurile cu finanțare de la buget sau cu taxă de studii.
 6. Cetățenii străini pot fi înscriși la studii superioare de licență cu finanțare bugetară în baza protocoalelor de colaborare în domeniul învățământului între Republica Moldova și țările din care provin, în conformitate cu Regulamentul cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504 din 04 iulie 2017, și a prevederilor tratatelor internaționale.
 7. Cetățenii străini, înmatriculați în ciclul I, studii superioare de licență, în baza actelor de studii medii de cultură generală sau echivalentelor acestora, cunoscători a limbii de instruire în ASEM, sunt înmatriculați la primul an de studii.
 8. Cetățenii străini, înmatriculați în ciclul I, studii superioare de licență, în baza actelor de studii medii de cultură generală sau echivalentelor acestora,care nu cunosc limba de instruire în ASEM, vor urma un an de studii compensator pentru studierea limbii române sau a altei limbi de instruire, fără susținerea ulterioară a examenului de bacalaureat.
 9. Înscrierea la concursul de admitere a titularilor actelor de studii obținute în instituțiile de învățământ din statele semnatare ale Convenției de la Lisabona, se va realiza urmare a recunoașterii și echivalării actelor de studii de către ASEM, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 193/2020 cu privire la organizarea procesului de recunoaștere și echivalare a actelor de studii obținute în străinătate pentru admitere la studii în învățământul superior.
 10. Înscrierea la concursul de admitere a titularilor actelor de studii obținute în instituțiile de învățământ din alte state decât cele semnatare ale Convenției de la Lisabona, se va realiza urmare a recunoașterii și echivalării actelor de studii de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
 11. Cetățenii străini domicialiți în alte state, cu excepția persoanelor înmatriculate în baza protocoalelor de colaborare, care au promovat concursul de admitere, pot fi înmatriculați numai pe locurile cu taxă de studii, în mărimea stabilită de către ASEM, conform legislației în vigoare.
 12. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ASEM la una, două sau trei domenii de formare profesională, specialităţi /programe de studii, dar pot fi înmatriculaţi la o singură specialitate.
 13. Candidații care participă la concursul de admitere în baza diplomei de studii superioare/de licență și optează pentru studii cu finanțare din buget, vor include în dosar o adeverință care confirmă modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), eliberată de instituția de învățământ superioară pe care a absolvit-o.
  Persoanele cu studii superioare care și-au făcut studiile de licență cu finanțare de la buget, cel puțin 2 ani, pot urma studiile la o altă specialitate pe bază de contract, cu taxă de studii.
 14. Dosarul de concurs va conține următoarele acte:
  • cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senatul ASEM);
  • actul de studii, cu anexa respectivă (absolvenții liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, depun certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalureat să fie prezentată ulterior);
  • diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane și internțaionale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc. organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort;
  • 4 fotografii 3×4 cm (se prezintă doar cu actele în original);
  • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru tinerii rămași fără ocrotire părintească;
  • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
  • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
  • confirmarea apartenenței la familii de romi;
  • copia certificatului de naștere al candidatului la studii – reprezentant ai diasporei moldovenești de peste hotare sau al unuia dintre părinți, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova);
  • livretul militar pentru candidații care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova.
 15. Înscrierea candidatului în vederea participării la concurs:
  a) În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în ASEM, se permite prezența fizică a acestuia în Comisia de Admitere ASEM în vederea depunerii dosarului de participare la concurs cu actele în original, în baza unei programări preventive la adresa de e-mail admitere@ase.md sau la numărul de telefon 060434344.
  b) În cazul în care candidatul la studii nu dispune de mijloacele digitale necesare pentru înscrierea online la concursul de admitere, ca excepție, se permite prezența fizică în Comisia de Admitere ASEM pentru depunerea dosarului, în baza unei programări preventive la adresa de e-mail admitere@ase.md sau la numărul de telefon 060434344.
  c) În vederea depunerii dosarului în regim online:
  • pretendentul la studii accesează site-ul https://admitere2021.ase.md;
  • se selectează ciclul și forma de studii prin apăsarea butonului respectiv: „Ciclul I, Licență învățământ cu frecvență” sau „Ciclul I, Licență învățământ cu frecvență redusă” (după caz);
  • se completează datele din formularul cererii: numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, date pentru contact (nr. telefon/e-mail), adresa domiciliului, datele diplomei de absolvire a instituției;
  • se selectează categoria specială pentru înscrierea la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară (la solicitarea candidaților);
  • se selectează specialitățile pentru care optează candidatul în vederea participării la concurs (una, două sau trei, în ordinea preferinței), separat pentru locurile cu finanțare bugetară și pentru locurile în bază de contract, cu achitarea taxei;
  • în baza datelor completate în formular și a p.1.6 și p.2.12 din prezentul Regulament se formează lista actelor ce urmează a fi anexate la cerere, inclusiv cele care confirmă categoria specială (înscrierea la cota de 15%). Încărcarea copiilor scanate a actelor anexate la cerere este obligatorie.
  • se selectează un login și parolă pentru crearea și accesarea la „Cabinetul personal” al candidatului;
  • se trece verificarea antibot (Captcha), („Nu sunt un robot”);
  • se apasă butonul „Depune cererea”. Datele din formular sunt validate pe serverul ASEM. Dacă datele trec validarea, cererea se înregistrează. În caz contrar, erorile sunt semnalate, iar după corectarea acestora și testarea repetată antibot, se apasă butonul „Depune cererea”;
  • după finalizarea cu succes a procedurii de depunere a cererii și încărcării documentelor anexate, se va genera un mesaj prin care candidatul va fi informat că cererea este procesată reușit.
  • În cazul apariției unor dificultăți în legătură cu depunerea dosarului în regim online, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail admitere@ase.md sau la numărul de telefon 060434344.
 16. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere sau actele anexate la cerere.
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
 1. În conformitate cu decizia Senatului ASEM, proces – verbal nr. 13 din 24.06.2021:
  1. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat se va desfășura în baza notei medii generale din Tabelul de note generale pentru clasele X-XII (Anexa la diploma de Bacalaureat).
  2. Concursul de admitere pentru deținătorii diplomei de studii medii profesionale (colegiu) se va desfășura în baza mediei generale din actul de studii.
  3. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de licenţă se va efectua în baza mediei generale de licenţă din actul de studii.
  4. Concursul de admitere pentru absolvenţii instituţiilor din localităţile de est ale Republicii Moldova, care participă la concurs în baza atestatului de studii medii complete, se va efectua în baza mediei aritmetice simple a notelor din atestatul de studii medii complete.
  5. Deţinătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu) şi de studii superioare de licenţă participă la concursul de admitere la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii profesionale (colegiu).
 2. Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.
COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTĂRILOR
 1. Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun cu prezența fizică sau online de către candidați, în decurs de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor intermediare sau finale pe pagina web a instituției (www.ase.md) pe adresa de e-mail admitere@ase.md.
 2. Comisia de contestaţie este aprobată prin ordinul rectorului și activează din momentul începerii sesiunii de admitere şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi.
ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR
 1. Locurile cu finanţare bugetară (cu excepţia celor destinate tinerilor orfani și rămași fără ocrotire părintească şi persoanelor cu dizabilitate severă şi accentuată) sunt scoase la concurs doar pentru primul an de studii. Pentru anii următori de studii locurile cu finanţare bugetară vor fi ocupate în dependenţă de rezultatele la studii obţinute în ASEM.
 2. Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia de admitere a ASEM. În listele nominale candidaţii sunt trecuţi în ordine descrescătoare a mediei de concurs.
 3. Se stabilește înmatricularea în afara concursului la specialitatea/domeniul de formare profesională pentru care optează candidatul, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de absolvenți:
  1. candidații care au obținut performanțe la concursuri internaționale sau naționale, conform profilului solicitat, recunoscute de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de o instituție internațională abilitată în domeniu;
  2. deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome și medalii de aur, argint, bronz), obținute la olimpiadele internaționale la disciplinele școlare incluse în Planul-cadru pentru învățământul general din ultimii trei ani;
  3. deținătorii premiilor de gradul I-III, obținute la olimpiadele republicane la disciplinele școlare incluse în Planul-cadru pentru învățământul general din anul admiterii, precum și premianții concursului republican „Cel mai bun elev inovator” în anul admiterii (cu condiția că optează pentru specialitatea corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați).
 4. Înmatricularea (la învăţământ cu frecvenţă şi la învăţământ cu frecvenţă redusă) se face în ordine descrescătoare a mediei de concurs ale candidaţilor în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare domeniu de formare profesională, specialităţi /programe de studii optat, formă de învăţământ, categorie de candidaţi şi sursă de finanţare.
 5. Prioritate la înmatriculare la cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare domeniu de formare profesională, specialităţi /programe de studii şi formă de învăţământ, conform cotei de admitere), prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, se dă candidaților rămași fără îngrijire părintească, precum și candidaților cu grad de dezabilitate sever sau accentuat. Înmatricularea la locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordine descrescătoare a mediilor de concurs ale candidaţilor conform ordinii aranjării lor în punctul 1.6 al prezentului Regulament.
 6. În cazul în care mai mulți candidați înregistrează aceleași medii de concurs, vor avea prioritate:
  1. candidații participanți la olimpiade, concursuri, expoziții, conferințe etc., naționale sau internaționale;
  2. candidații participanți la concurs pentru cota de 15% din numărul total de locuri;
  3. candidații din localitățile rurale;
  4. deținătorii diplomei de bacalaureat din anul admiterii;
  5. persoanele care practică activități de voluntariat în conformitate cu Legea nr. 121 din 18.06.2010.
 7. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaţilor.
 8. Concursul de admitere şi afişarea informaţiei privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de concurs, şi, după caz, locurile neacoperite pe site-ul ASEM (www.ase.md), se vor organiza după cum urmează:

  Sesiunea 1 (de bază):

  • Depunerea dosarului de concurs – 19 iulie – 30 iulie 2021, (ultima zi până la ora 2359);
  • Afişarea rezultatelor intermediare – 03 august 2021, ora 1000;
  • Depunerea documentelor în original – 04 august – 10 august 2021, conform unui orar cu acces etapizat, cu indicarea locurilor (blocurilor de studii), care va fi plasat pe pagina web ASEM (www.ase.md), odată cu anunțarea rezultatelor intermediare (03 august 2021), cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, conform programului de lucru: 0900 – 1700;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 12 august 2021, ora 1000.
 9. În cazul în care în urma concursului de admitere nu vor fi acoperite toate locurile din Planul de înmatriculare aprobat, va fi anunţat concurs repetat pentru locurile neacoperite. Concursul repetat se va organiza în perioade, după cum urmează:

  Sesiunea 2

  • Depunerea dosarului de concurs – 12 august (începând cu ora 1000) – 17 august 2021 (online, ultima zi până la ora 2359);
  • Anunţarea rezultatelor intermediare – 18 august 2021, ora 1000;
  • Depunerea documentelor în original – 18 august (începând cu ora 1000) – 19 august 2021, conform programului de lucru: 0900 – 1700;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) –  20 august 2021, ora 1000.
    

  Sesiunea 3

  • Depunerea dosarului de concurs în original – 23 august – 25 august 2021 (conform programului de lucru: 0900 – 1700), blocul „A” de studii, ASEM, etajul III, bir. 304;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) –  26 august 2021, ora 1000 .

  NOTĂ: În perioada sesiunilor 1 și 2, Comisia de admitere va activa în zilele de sâmbătă, conform programului de lucru: 0900 – 1300;

 10. Candidaţii admişi la studii cu finanţare bugetară vor încheia cu ASEM un Contract de studii elaborat în baza Regulamentului-cadru cu privire la modul și condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățământ superior de stat din Republica Moldova (ordinul ministerului nr.748 din 12.07.2013).
 11. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la anul întâi de studii în baza deciziei Comisiei de admitere, validată prin ordinul rectorului A.S.E.M.
 12. Candidaţii declaraţi admişi, care nu se prezintă în instituţia de învăţământ timp de cel mult zece zile de la începutul anului de studii şi care nu prezintă acte de justificare în acest termen, sunt exmatriculaţi.
  Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista de admitere.
 13. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii precum şi la înmatricularea candidaţilor, sunt soluţionate de Comisia de admitere a ASEM, Comisia Republicană de Admitere, MECC, în termen de 10 zile de la data afişării rezultatelor.
DISPOZIȚII FINALE
 1. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum urmează:
  • notele de “3”, “4” şi “5” se vor echivala, respectiv, cu “5,5”, “7,5” şi “9,5”;
Comisia de admitere va activa:

În perioada 19 iulie – 26 august 2021 în blocul „F” de studii al A.S.E.M, et. I, bir. 105
pe adresa:
str. MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI, 59

în intervalul de timp 0900 – 1700

Telefoane de contact:

Anticamera rectorului: – (022) 22-41-28, (022)  40-27-09
Secția Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității: – (022) 40-29-00
Comisia de admitere: – (022) 22-27-32, 060434344
Adresa de e-mail: admitere@ase.md
Facebook: https://www.facebook.com/groups/755464458425281